Geopolitiikka ja energiaturvallisuus huolettavat energiajohtajia ympäri maailman

Viime vuosien tapahtumat ovat merkittävästi muuttaneet energia-alalla koettuja epävarmuuksia. COVID-19-pandemian vaikutukset, Ukrainan sota sekä COP 28 -kokous ovat vaikuttaneet energia-alan toimintaympäristöön pysyvästi niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Vuoden 2024 Issues Monitor osoittaa, että energiajohtajat ovat tällä hetkellä eniten huolissaan geopolitiikasta ja energiaturvallisuudesta. Lisäksi energiansiirtoyhteydet, ilmastotoimet sekä politiikan ja regulaation muutokset nousevat esiin merkittävinä huolenaiheina.

Geopoliittiset epävarmuudet aiheuttavat eniten huolta energiajohtajille

Jatkuva sota Ukrainassa ja epävakaus Lähi-idässä vaikuttavat merkittävästi energiakauppaan ja -turvallisuuteen. Myös BRICSin laajentuminen vuoden 2024 alussa kuudella jäsenellä (Argentiina, Egypti, Etiopia, Iran, Saudi Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat) kuvastaa muuttuvia maailmanpoliittisia suhteita ja kumppanuuksia, millä on vaikutusta myös energia-alan dynamiikkaan. Muuttuvassa maailmanpoliittisessa tilanteessa hyödykehinnat säilyivätkin tämän vuoden Issues Monitorin mukaan energiajohtajien merkittävimpänä epävarmuutta aiheuttavana tekijänä yhdessä toimitusketjujen kanssa.

Siirtoverkkojen vahvistaminen ja joustavammat energian varastointiratkaisut ovat maailmanlaajuisesti jaettuja toimintaprioriteetteja energia-alalla

Energiajohtajat kokevat, että sähkönsiirtoverkot vaativat välitöntä huomiota ja toimia energiasiirtymien edistämiseksi. Kiireellisiä toimia ja investointeja tarvitaan sähkösiirtoverkkojen maailmanlaajuiseen päivittämiseen ja integroimiseen, jotta ne voisivat vastata energian kysynnän kasvuun, uusiutuvien energialähteiden integroimiseen sekä energiajärjestelmien ilmastokestävyyden turvaamiseen. Energiasiirtymistä keskusteltaessa on tärkeää huomata, että vahva infrastruktuuri on olennainen osa energiasiirtymien toteutumista. Tämän vuoden Issues Monitor korostaakin, että energiansiirtoyhteydet voivat koitua energiasiirtymän pullonkaulaksi tulevaisuudessa, jos niihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota.


Uudenlaista politiikkaa ja regulaatiota tarvitaan energiasiirtymän edistämiseksi

Viime vuosina energiajohtajien epävarmuus on kasvanut myös politiikkatoimien osalta. Politiikalla on merkittävä rooli energiakysynnän muuttamisessa eri aloilla ja energiatehokkuuden edistämisessä. Siirtyminen energian kysynnän hallintaan pelkän energiatehokkuuden sijaan on haastavaa. Uudet energiamarkkinat kysyntävasteelle ja energian varastoinnille, yhdessä älykkäiden sähköverkkojen kanssa, ovat avainasemassa vaihtelevien kysyntäprofiilien ja vakauden takaamisessa. Oikeudenmukaisen energiasiirtymän toteutuminen edellyttääkin tulevaisuudessa poliittisten toimenpiteiden uudelleenarviointia ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Euroopan energiajohtajat ovat epävarmoja rauhan säilymisestä

Eurooppa erottuu muista alueista ensisijaisesti energiajohtajien kokemien epävarmuustekijöiden vertailussa. On selvää, että Ukrainan sota on lisännyt Euroopassa rauhan säilymiseen liittyvää epävarmuutta. Kysymys rauhan säilymisestä on yhteydessä myös muihin Euroopassa esiin nousseisiin kriittisiin epävarmuuksiin, kuten toimitusketjuihin ja hyödykkeiden hintoihin.

Toinen keskeinen ero liittyy alan epävarmuustekijöiden vähentymiseen. Verrattuna vuoden 2022 Issues Monitorin tuloksiin Euroopan energiajohtajat kokevat merkittävästi vähemmän epävarmuutta kyselyssä mitattujen tekijöiden osalta. Tästä johtuen suurin osa mitatuista tekijöistä onkin sijoittunut tämän vuoden tuloksissa toimintaprioriteettivyöhykkeelle. Toimintaprioriteettivyöhyke pitää sisällään ne tekijät, joihin energiajohtajat eivät koe liittyvän merkittävää epävarmuutta, mutta joiden vaikutus alalla on suuri. Tämä huomattava muutos voi johtua lisääntyneestä politiikan varmuudesta EU:n Green Dealin myötä tai proaktiivisesta riskienhallinnasta energiaturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien välttämiseksi.

Kyselyn tulokset osoittavat sen, että energiasiirtymille ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua, joka sopisi kaikille. Tämän vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota johtamisen moniäänisyyteen myös tulevaisuudessa. Muutos ajattelutavassamme kohti globaalia toimintaympäristöä on olennainen energiasiirtymää edistävien toteuttamiskelpoisten ja skaalautuvien ratkaisujen löytämiseksi. Maailmanlaajuisten haasteiden voittaminen edellyttää keskittymistä paikallisesti merkityksellisiin, kestäviin ratkaisuihin, mikä puolestaan edellyttää erilaisten tarpeiden ja olosuhteiden tunnustamista ja sitouttamista uusien yhteistyömuotojen kautta.

Vuoden 2024 Issues Monitoriin voit tutustua tästä.

Mikä on Issues Monitor -kysely?

Issues Monitor -kysely tarjoaa katsauksen siihen, mitkä tekijät pitävät energia-alan toimitusjohtajia, ministereitä ja asiantuntijoita kiireisinä ympäri maailman. Kyselyn tarkoituksena on hahmottaa globaalia energia-alalla käytävää keskustelua ja sen muutoksia. Se tarjoaa syvällisen kuvauksen siitä, mitkä tekijät aiheuttavat epävarmuutta, vaativat välitöntä toimintaa sekä kuvaavat tulevaisuuden suuntaa energia-alalla. Issues Monitor toimii tärkeänä työkaluna, jonka avulla on mahdollista ymmärtää paremmin energia-alan johtajien epävarmaa ja monimutkaista toimintaympäristöä. Kyselyn tulokset haastavat myös toimijoita pohtimaan omia käsityksiään energiamaailman keskeisistä tekijöistä suhteessa globaaleihin näkemyksiin.

Vuoden 2024 Issues Monitor perustuu lähes 1800 energia-alan johtajan näkemyksiin yli 100 maasta. Lisäksi vuoden 2024 Issues Monitor erottelee start up -yrittäjien sekä Future Energy Leadersien näkemykset energia-alan ajankohtaisista haasteista.